4.11.07

Dinosaur Jr. - Where you been (1993)


1. Out There Listen Listen
2. Start Choppin Listen Listen
3. What Else Is New Listen Listen
4. On The Way Listen Listen
5. Not The Same Listen Listen
6. Get Me Listen
7. Drawerings Listen
8. Hide Listen
9. Goin Home Listen
10. I Ain't Sayin

Dinosaur Jr. - Where you been
Bajar aquí

No hay comentarios: